WIJ BIEDEN GRATIS CLUBFITTING AAN! 0615852526

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Intitulé

Verordening van de  regels omtrent Algemene Verordening Gegevensbescherming van Ginkel golf –AVG ook aangeduid als VGG

Gelet op

op artikel 33, eerste lid en artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen .

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

De Uitvoeringsverordening Van ginkel golf  AlgemeneVerordening Gegevensbescherming’’ (VGG-AVG), inhoudende regels en uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Van Ginkel Golf

Hoofdstuk 1 Definities

Artikel 1 Begripsbepalingen

AVG: de door de Europese Commissie vastgestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming die door de rechtstreekse werking van deze verordening met ingang van 25 mei 2018 de wet Bescherming Persoonsgegevens, vervangt.

Uitvoeringsverordening VGG-AVG: de uitvoeringsverordening voor Van Ginkel golf waarin de op de Van Ginkel golf van toepassing zijnde bepalingen uit de AVG concreet zijn gemaakt op welke wijze deze bepalingen in en door Van Ginkel golf  wordenuitgevoerd.

Derde partij: een wederpartij van VGG die persoonsgegevens bewerkt en die door middel van een bewerkingsovereenkomst heeft aangegeven de persoonsgegevens zo op te slaan dat daarmee voldaan wordt aan de AVG en de daarop gebaseerde VGG-AVG.

 

Artikel 2 Verhouding AVG en de MRDH-AVG

De AVG verordening zoals die door de Europese Commissie is aangenomen. is integraal van toepassing op VVG .

VVG heeft de in deze verordening opgenomen verplichtingen die rechtstreeks van toepassing zijn op verwerking van persoonsgegevens door of namens VVG, verwerkt in deze uitvoeringsverordening VVG-AVG.

Bij strijd tussen deze uitvoeringsverordening van VVG en de AVG, geldt of gelden de bepalingen of de bepalingen uit de AVG.

Artikel 3 Beginselen verwerking persoonsgegevens Van Ginkel golf

VVG draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens, zowel als door een door VVG ingeschakelde derde partij, te allen tijde zal plaatsvinden op basis van de grondslagen benoemd in de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens zullen te allen tijde rechtmatig zijn, behoorlijk en transparant zijn, altijd een specifiek doel dienen en alleen persoonsgegevens betreffen die voor dat doel minimaal noodzakelijk zijn.

Aansluitend zullen de persoonsgegevens te allen tijde juist zijn dan wel juist gemaakt kunnen worden, beperkt en beveiligd opgeslagen worden zodat de integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Artikel 4 Specifieke persoonsgegevens

VGG zal geen persoonsgegevens opslaan dan wel door een derde partij laten opslaan waarin ras en/of etnische afkomst en/of politieke opvattingen en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging en/of lidmaatschap van een vakbond blijken, tenzij de voorwaarden uit artikel 9 lid 2 uit de AVG op die persoonsgegevens van toepassing zijn.

De voorwaarden voor verwerking van deze specifieke persoonsgegevens door of namens VGG zijn met name: uitdrukkelijke toestemming, de verwerking is noodzakelijk op basis van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht, ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene en deze niet in staat is zelf toestemming te geven, als de gegevens door betrokkene openbaar zijn gemaakt, de verwerking noodzakelijk is bij een rechtsvordering, er een zwaarwegend algemeen belang aan de orde is, het algemeen belang aan de orde is op het gebied van volksgezondheid of de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling van arbeidsgeschiktheid..

Artikel 5 Melding verwerking persoonsgegevens

VGG, dan wel een door haar ingeschakelde derde partij, zal iedere betrokkene in heldere en begrijpelijke taal schriftelijk duidelijk maken met welk doel persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt en welke rechten een betrokkene heeft ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

 

Artikel 6 Inzicht in verwerkte gegevens

VGG zal ervoor zorgdragen dat iedere betrokkene in staat is een verzoek in te dienen waarin verzocht kan worden om inzicht te verkrijgen over de al dan niet door VGG of een derde verwerkte persoonsgegevens.

VGG zal gevolg geven aan een verzoek indien dit verzoek voldoet aan de eisen gesteld in artikel 15 van de AVG. Het verzoek moet betrekking hebben op de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens,

VGG kan gemotiveerd afwijken van dit verzoek indien het verzoek naar het oordeel van VGG geen doel dient dat de AVG beoogt te beschermen.

Artikel 7 Rectificatie van verwerkte persoonsgegevens

VGG zal ervoor zorgdragen dat een betrokkene in staat is om blijkbaar onjuist verwerkte persoonsgegevens door VGG, dan wel een door haar ingeschakelde derde, te laten rectificeren.

Een betrokkene kan een verzoek om rectificatie van een verwerkt persoonsgegeven dan wel verwerkte persoonsgegevens schriftelijk aan VGG richten, onder vermelding van het onjuist verwerkte persoonsgegevenof de onjuist verwerkte persoonsgegevens.

Een dergelijk verzoek tot rectificatie moet daarbij ook voorzien zijn van een voorstel op welke wijze het reeds verwerkte persoonsgegeven of de verwerkte persoonsgegevens door VGG of een door haar ingeschakelde derde, moet worden gewijzigd.

VGG kan een dergelijk verzoek tot rectificatie gemotiveerd afwijzen indien VGG gerechtvaardigde redenen heeft aan te nemen dat de voorgestelde rectificatie niet overeenkomst met de daadwerkelijke situatie van betrokkene.

Artikel 8 Wissen van verwerkte persoonsgegevens

VGG zal ervoor zorgdragen dat een betrokkene in staat is een verzoek in te dienen waarbij een betrokkene kan verzoeken de door VGG of een door VGG ingeschakelde derde verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te laten wissen.

Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij VGG om één of meer verwerkte persoonsgegevens, te wissen.  

VGG kan een dergelijk verzoek tot het wissen van persoonsgegevens gemotiveerd afwijzen indien VGG van mening is dat de voorgestelde actie tot verwijdering van persoonsgegevens in strijd komt met een wettelijke verplichting van VGG.

Artikel 9 Overdragen verwerkte persoonsgegevens

Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij VGG om zijn door of namens VGG verwerkte persoonsgegevens zodanig aan hem aan te beiden dat hij deze persoonsgegevens kan overdragen aan een derde.

Een dergelijk verzoek staat niet gelijk aan het door of namens VGG rectificeren of verwijderen van persoonsgegevens.

Artikel 10 Bezwaar

Een betrokkene kan bezwaar indienen bij VGG over een door of namens VGG genomen beslissing met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.

Een dergelijk bezwaar moet voldoen aan de eisen die de Algemene Wet Bestuursrecht stelt aan een bezwaarschrift. Het bezwaarschift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van de omstandigheid waartegen het bezwaar t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens is gericht;

Artikel 11  gegevensbescherming

De directeur fungeert als  een functionaris gegevensbescherming voor VGG  waarbij de onafhankelijkheid van deze functionaris gewaarborgd is.

Artikel 12 Algemeen

VGG zal te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen nemen die het mogelijk maken aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens door of namens VGG op een wijze plaatsvindt die overeenkomst met de AVG.

VGG zal bij signalering van een inbreuk waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn betrokken, direct de toezichthoudende autoriteit informeren.

Indien de inbreuk van persoonsgegevens een hoog risico betekenen voor een betrokkene of betrokkenen, zal VGG alles in het werk stellen om ook deze persoon of personen direct te informeren.

VGG zal door middel van een passende privacyverklaring duidelijk maken dat het op welke wijze dan ook aanbieden van persoonsgegevens aan VGG tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de AVG en aangegeven wat dienaangaande de rechten van een betrokkene zijn.

Artikel 13 Aanpassing VGG-AVG

De eigenaar van VGG mandateert de algemeen directeur tot het aanpassen van deze verordening op het moment dat de uitvoering van de AVG door VGG dat noodzakelijk maakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de VGG-AVG.

Ondertekening

 

Bijlage 1 Privacyverklaring

De onderstaande privacyverklaring zal op een zodanige wijze worden aangebracht op alle plaatsen waar personen persoonsgegevens aan VGG verstrekken dan wel waar VGG persoonsgegevens vraagt.

Door middel van het actief bevestigen van het gelezen hebben van deze verklaring, worden persoonsgegevensaltijd vrijwillig ter beschikking gesteld aan VGG.

Privacyverklaring Van Ginkel golf .

 

Doeleinden van gebruik

Van Ginkel golf  (hierna ook: VGG) of door VGG ingeschakelde derde partijen, verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor werkzaamheden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van VGG. Opgeslagen persoonsgegevens kunnen daarbij gebruikt worden voor statistische analyses maar door of namens VGG verwerkte persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming aan derde ter beschikking worden gesteld. De uitzondering op deze regel geldt indien VGG dat moet doen door een wettelijke grondslag..

Persoonsgegevens kunnen wel gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen VGG, haar partners en/of medewerkers.

Indien u zelf persoonsgegevens verstrekt aan VGG door middel van één of meer al dan niet geautomatiseerde systemen, geeft u daarbij actief toestemming voor het verwerken van deze gegevens door of namens VGG.

Een klacht over de wijze waarop VGG uw persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken, dan wel over de wijze waarop VGG gevolg geeft aan uw verzoek gericht op de toepassing van de AVG, kunt u richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met VGG , via [email protected]

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »